§ 1 Navn og hjemsted

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark.

 

§ 2 Formål og målsætning

a Sammenslutningens formål er at samle lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer, der ikke drives ud fra profitmotiver, men ud fra ønsket om at styrke den folkelige debat, oplysning og samfundsengagement i en landsorganisation, som skal arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for drift af sådanne radio- og tv-stationer i Danmark.

b Det er Sammenslutningen formål at arbejde for en styrkelse af ytringsfriheden og mang-foldigheden af de lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer.

Sammenslutningen

c skal tage del i den offentlige debat om mediepolitik for at fremme medlems-stationernes interesser,

d skal gennem forhandlinger med offentlige myndigheder, ophavsretsorganisationer og andre instanser sikre de bedst mulige vilkår for medlemsstationerne,

e er medlem af paraplyorganisationen Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet (SAML) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og kan i øvrigt samarbejde med andre lands-dækkende organisationer, når det fremmer SLRTV’s interesser,

f skal gennem konferencer, møder, kursusvirksomhed og andre aktiviteter styrke interessen for folkelig, debatskabende og samfundsengagerende nonprofit radio og tv.

 

§ 3 Medlemskab

a Som medlem kan optages lokale, regionale og landsdækkende radio- og tv-stationer, der accepterer nærværende vedtægter og godkendes af bestyrelsen.

b Medlemmer kan optages, når de accepterer Sammenslutningens formål.

c Ved optagelsen betales det af årsmødet fastsatte kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

d Udmeldelse kan kun ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

e Medlemsstationer, der modarbejder Sammenslutningens vedtægtsbestemte formål, kan ekskluderes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen samt stadfæstelse af eksklusionsbeslutningen på det førstkommende årsmøde i henhold til årsmødets afstemningsregler.

 

§ 4 Årsmøde

a Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed. Beslutninger truffet på årsmødet er bindende for alle medlemmer.

b Det ordinære årsmøde holdes inden udgangen af april og indkaldes med mindst en måneds varsel. Det tilstræbes, at årsmødet holdes skiftevis på Sjælland og i Jylland / på Fyn. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden, revideret regnskab og bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår, samt forslag til arbejdsprogram for det kommende år.

c Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på årsmødet, skal være Sammenslutningen i hænde senest 14 dage før mødet. Rettidigt modtagne forslag vil blive udsendt til medlems-stationerne senest en uge før årsmødet.

d Bestyrelsen kan indbyde gæster til at deltage i årsmødet med tale, men uden stemmeret.

e Alle medlemmer har ret til at deltage i årsmødet med en stemmeberettiget repræsentant. Et medlem kan for egen regning deltage med flere repræsentanter, som i så fald har tale- men ikke stemmeret på årsmødet.

f Afstemninger på årsmødet foregår ved håndsoprækning. På forlangende kan 1/3 af de tilstedeværende stemme-berettigede repræsentanter dog kræve skriftlig afstemning.

Valg (dagsordenspunkterne 8-10) foregår dog altid ved skriftlig afstemning. Beslutninger og valg foretages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne skal dog vedtages med 2/3 flertal.

g Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:

· Valg af dirigent(er) og referent(er)

· Godkendelse af forretningsorden

· Valg af stemmetællere

· Bestyrelsens beretning

· Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan og Handlings- og principprogram

· Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemsstationerne

· Godkendelse af revideret regnskab

· Bestyrelsens forslag til budget og kontingent

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af bestyrelsessuppleanter

· Valg af kritisk revisor, revisor-suppleant og ekstern revisor

· Eventuelt

h Ved stemmelighed omkring forslag bortfalder forslaget. Ved stemmelighed, hvor det er afgørende for personvalg, foregår der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Er der ved fornyet afstemning igen stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøde

a Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, når den finder det tvingende nødvendigt. Såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde. Anmodningen skal være motiveret og indeholde forslag til dagsorden.

b Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel med angivelse af dagsorden, og det skal holdes senest 30 dage efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

 

§ 6 Valg

a På det ordinære årsmøde vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor, revisorsuppleant samt et ”integrationsudvalg”.. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, medens bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

b Årsmødet vælger et ”Integrationsudvalg” på indtil tre medlemmer for ét år ad gangen. Udvalget konstituerer sig selv med formand og egen forretningsorden. Udvalget refererer til bestyrelsen og indkaldes efter behov – dog mindst én gang årligt. Udvalget aflægger beretning på Årsmødet. Udvalget er ved varigt forfald selvsupplerende/-konstituerende indenfor SLRTV’s medlemskreds. Møderne er åbne for uorganiserede, som har taleret, men ikke stemmeret.

c Enhver repræsentant for et medlem, der har været medlem mindst 3 måneder, kan opstilles som kandidat til ovennævnte tillidshverv. Også personer som ikke er til stede på årsmødet kan vælges, men der skal i så fald foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende inden afstemningen begynder.

d Ved personvalg skal stemmesedlen udfyldes med det antal kandidatnavne, som skal vælges det pågældende år. Stemmesedlerne afleveres til stemmeudvalget (stemmetællerne).

e I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelses-medlemmer. Hvert år vælges 3 bestyr-elsessuppleanter, 1 kritisk revisor, 1 revisorsuppleant og 1 ekstern revisor.

f De nyvalgte tiltræder deres funktioner på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Dette møde holdes senest 14 dage efter årsmødet.

g Kandidaterne vælges som person og ikke som repræsentant for medlemmet.

 

§ 7 Bestyrelsen

a Sammenslutningen ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. Bestyrelsen varetager sammenslutningens forretninger mellem årsmøderne og træffer suverænt beslutninger under ansvar overfor årsmødet.

b Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. Udvalg og arbejdsgrupper skal have et nærmere defineret kommissorium og er ansvarlige overfor bestyrelsen.

c Bestyrelsesmøder holdes mindst en gang i kvartalet, men derudover når formanden skønner det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsordenspunkter. Efter møderne udarbejdes der mødereferater, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

d Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanter indtræder med stemmeret for fraværende bestyrelsesmedlemmer.

e Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen vælger bestyrelsen en formand og en kasserer, fastlægger forretningsordenen og nedsætter et sekretariat.

f Bestyrelsen indkalder suppleanterne til møderne og tilstiller dem referater. Suppleanterne har tale- men ikke stemmeret på møderne, medmindre suppleanterne er indkaldt på grund af bestyrelsesmedlemmernes frafald.

g Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 8 Sekretariatet

a Sekretariatet er foreningens hjemsted og officielle adresse, hvortil al korrespondance stilles.

b Sekretariatets arbejdsopgaver fastlægges af bestyrelsen.

c Bestyrelsen udpeger en sekretariatsleder.

 

§ 9 Økonomi

a Sammenslutningens midler anvendes til drift og administration af sammenslutningens virksomhed.

b Kassereren fører Sammenslutningens regnskaber efter bestyrelsens anvisninger.

c Kassereren udarbejder mindst en gang i kvartalet en status over Sammen-slutningens økonomi.

d Sammenslutningens regnskabsår følger kalenderåret.

e Sammenslutningens bestyrelsesmedlemmer og medlemsstationer hæfter ikke personligt for de af Sammenslutningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Sammenslutningen hæfter med sin formue.

f Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10 Information, bistand og samarbejde

a Sammenslutningen udsender informationsskrivelser til medlemmerne, især om love, lovforslag og cirkulærer, der har betydning for medlemmerne. Bestyrelsen er ansvarlig for alle informationsskrivelser, herunder elektroniske informationer fra Sammenslutningen.

b Sammenslutningen tilstræber at udgive et nyhedsbrev minimum 6 gange årligt, hvor væsentlige forhold vedrørende elektroniske massemediers forhold og vilkår behandles.

c Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen yde bistand, herunder retshjælp til medlemsstationer, hvor det har almen betydning for medlemskredsen.

d Sammenslutningen kan efter beslutning i bestyrelsen deltage i internationalt samarbejde.

 

§ 11 Opløsning

a Sammenslutningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i to på hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene indkaldes ekstraordinært med dette emne på dagsordenen, stemmer herfor.

b Ophører Sammenslutningen med at eksistere, tildeles den eventuelle formue organisationer / foreninger, der arbejder for samme formål, som angivet i § 2 efter beslutning på det opløsende møde.

Senest ændret den 22. april 2012

DirigenterPreben Poulsen, Bård Hornekær