Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Formand Niels Holst bød velkommen og foreslog på den afgående bestyrelses vegne Gunnar Thomsen, Canal 6000 som dirigent.

Forsamlingen mindedes afdøde Bruno Schwede med et minuts stilhed.

Dagsorden

 1. valg af dirigent og referent: Gunnar Thomsen dirigent, Gitte Thomsen referent.
 2. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet: godkendt.
 3. valg af stemmetællere: Knud Sveistrup DKSyd, Anton Andersen Serviceradioen og Julie-Ann Truong Radio Bazar.
 4. Bestyrelsens beretning: blev fremlagt af sekretariatslederen og udover de i den skriftlige beretning nævnte aktiviteter blev bl.a. forslag om moms på kunstnerisk virksomhed, problemerne med de større krav om tilgængelighed, den eventuelle lempelse af hvidvaskreglerne som pt er i høring samt arbejdet med at oprette et landsdækkende tv-sendesamvirke og ikke mindst problematikken ifht. at de ikke-kommercielle medier tilsyneladende ikke er omfattet af de nuværende medieforhandlinger. Radio Mælkebøtten spurgte ind til mulighederne for at ændre på sendestyrken for radioerne, dette er dog ikke muligt. Ifht. mere synlighed foreslog Magnus fra 0-TV at der laves en lille video om de ikkekommercielle medier. Forslaget blev vedtaget. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 5. indkomne forslag: der var rettidigt indkommet 2 forslag fra Radio Mælkebøtten: et om at SLRTV etablerer en 2-årig uddannelse (mesterlære). En uddannelse for lokalradio og lokaltv. Uddannelsen bør understøttes af SU. Bestyrelsen tager forslagets intentioner med de på mødet faldende bemærkninger til efterretning. Forslag 2 om at SLRTV og SAML bør få en mere offensiv fremstilling af organisationerne og af lokalradio og tv blev på baggrund af det vedtagne forslag ifbm. beretningsdebatten trukket. 
 6. godkendelse af revideret referat: kassereren fremlagde det reviderede regnskab som enstemmigt blev godkendt. 
 7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: kassereren fremlagde begge som begge blev enstemmigt vedtaget. 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Niels Holst Radio Rønde, Erik Scriver ANTV og Magnus Vejleskov 0-TV genopstillede alle og blev valgt.
 9. valg af bestyrelsessuppleanter. Henrik Jelstrup TV-Marineret, Stig Hartvig Nielsen Radio 208 genopstillede. Henrik Bo Olsen Kanalvest og Pernille Callesen Lorup Lokal TV Fyn nyopstillede. Alle blev valgt i følgende rækkefølge: 1. suppleant Stig Hartvig Nielsen, 2. suppleant Henrik Jelstrup, 3. suppleant Henrik B. Olsen, 4. suppleant Pernille Callesen Lorup. 
 10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian F. Petersen Radio Djursland genopstillede og blev valgt. Peter Mathiesen Midtfjord Radio genopstillede som suppleant og blev valgt. Revisionsfirmaet Beierholm Aalborg blev valgt som ekstern revisor. 
 11. eventuelt: intet til punktet. Dirigenten takkede for god ro og orden.