Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV

Referat fra Årsmøde den 12. september 2021

Formand Niels Holst bød velkommen og foreslog på den afgående bestyrelse vegne Gunnar Thomsen, Canal 6000 som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at Årsmødet er lovligt indkaldt og forestod den fortsatte konstituering af Årsmødet. 

Dagsorden

 1. valg af dirigent og referent: Gunnar Thomsen dirigent, Gitte Thomsen referent.
 2. godkendelse af forretningsorden: godkendt. 
 3. valg af stemmetællere: Anton Andersen Service Radioen, Knud Sveistrup DKSyd, Soffi Pank Mikkelsen, Folkets Radio.
 4. Bestyrelsens beretning: blev fremlagt af sekretariatslederen og udover de i den skriftlige beretning nævnte aktiviteter, blev der debatteret om det er muligt at finde flere FM-frekvenser, da det ikke er muligt i alle kommuner at nå helt ud. Niels Holst orienterede om mødet mellem SAML og Energistyrelsen om deres udvidede kontrol, samt at der pt ikke kan findes flere ledige FMfrekvenser. Om effekten kan øges bør undersøges. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 5. indkomne forslag: ingen forslag var indkommet.
 6. godkendelse af revideret regnskab: regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 7. bestyrelsens forslag til budget og kontingent: budget for 2021 blev enstemmigt vedtaget. Forslag til kontingent 2021 blev enstemmigt vedtaget. 
 8. valg af bestyrelsesmedlemmer: Gunnar Thomsen, Poul Foged, Preben Sørensen og Gitte Thomsen opstillede og blev valgt. 
 9. valg af bestyrelsessuppleanter: Erik Scriver, Stig Hartvig Nielsen og Henrik Jelstrup opstillede og blev valgt i nævnte rækkefølge. 
 10. valg af kritisk revisor, revisorsuppleant og ekstern revisor: Brian Følle Petersen genopstiller som kritisk revisor og blev valgt. Peter Mathiasen opstiller som revisorsuppleant og blev valgt. Firmaet Beierholm i Aalborg genvalgt som ekstern revisor. 
 11. eventuelt: Årsmødet besluttede at sende en hilsen til Bruno Schwede, der netop er indlagt til en større operation. Ø-TV på Bornholm orienterede om, at de til næste års folkemøde på Bornholm gerne stiller studiefaciliteter til rådighed for de stationer, der deltager i Folkemødet 2022. 

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.